وقتی حتی‌ آخرین لامپ خانه همسایه‌ها خاموش می‌شود، او هنوز بیدار است و مرتب از این دنده به آن دنده می‌شود. حتی کتاب خواندن هم اثرش را از دست داده و دیگر پلک‌هایش را سنگین نمی‌کند.