یکی در دراز مدت و تدریجی است که می تواند منجر به تنگ شدن رگها و تصلب شرائن منجر شود. صدها مطالعه ای که در این زمینه صورت گرفته نشان داده که میزان مرگ و میر ناشی از عارضه قلبی در افرادی که در شهرهای آلوده زندگی می کنند نسبت به آنهایی که در هوای سالم تر و در نواحی خارج از شهر ساکن هستند، تا سی درصد بالاتر است. بیماری های دیگر مثل سرطان و مشکلات ریوی هم البته بیشتر دیده می شود.