غمگین‌ها بیشتر معتاد می‌شوند
زمانی که فردی استرس و غمی داشته باشد، امکان معتاد شدن او بیشتر می‌شود.

حامد اختیاری در همایش مداخلات روانشناختی در درمان اعتیاد بویژه درمان‌های نگهدارنده در گفتگو اظهار کرد: کنترل خشم و حل کردن مشکل از راه‌های مقابله با استرس است.

کنترل اجتماعی، یادگیری اجتماعی، انتخاب رفتاری و استرس و مقابله با آن از الگوهای مداخلاتی در سوءمصرف مواد هستند.

وی ادامه داد: برای درمان اعتیاد باید کنترل اجتماعی رعایت شود برای مثال دوستان فرد معتاد هدف را برای او تعیین کنند.

پژوهشگر مرکز ملی مطالعات اعتیاد افزود: یادگیری اجتماعی به معنای کنار گذاشتن اعتیاد و تقلید هنجار است و فرد در درمان اعتیاد باید انتخاب رفتاری داشته باشد.

اختیاری بیان کرد: فرد باید در فعالیت‌های محافظتی درگیر شود همچنین در فرآیند اعتیاد، هسته عمده استرس است و زمانی که فردی استرس و غمی داشته باشد، امکان معتاد شدن او بیشتر خواهد بود.